خوش آمدید، جهت استفاده از امکانات سایت از طریق آیکون روبرو ثبت نام کنید
آخرین اخبار و مطالب سینما
 •  
 •  
  تاپیکهای مهم


  advertisement advertisement

  مشاهده RSS Feed

  Sor3na

  من نه عاشق بودم ﻭ ﻧﻪ...

  به این مطلب امتیاز بدهید
  ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﺰﺩ ﺑﺮ ﻣﻦ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻏﺮﯾﺐ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﻮﺱ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﯾﺪ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮑﺎﺷﺖ
  ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﭘﻮﺳﯿﺪ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺍ ﺑﻮﺩ
  ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﻡ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﻮﺩ
  ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻭ ﻧﻪ ﺩﻟﺪﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ
  ﻭ ﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﭘﻠﯿﺪ
  ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩﻡ
  ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﺍﻡ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ
  ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ
  ﺩﻭﺭ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ
  ﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﻮﺭ
  ﺗﺎ ﺷﻮﻡ ﭼﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺻﺒﺢ
  ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ
  ﺗﺎ ﺩﻡ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ
  ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ
  ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ
  ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯽ ﺳﺖ
  ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯾﺴﺖ ﻏﺮﯾﺐ
  ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
  ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ
  ﮐﻪ ﺳﮕﯽ ﭼﺎﻕ ﺭﻭﺩ ﻻﯼ ﺑﺮﻧﺞ
  ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﻮﺩ
  ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
  ... ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﻡ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﻮﺩﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﺰﺩ ﺑﺮ ﻣﻦ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻏﺮﯾﺐ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﻮﺱ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﯾﺪ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮑﺎﺷﺖ
  ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﭘﻮﺳﯿﺪ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺍ ﺑﻮﺩ
  ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﻡ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﻮﺩ
  ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻭ ﻧﻪ ﺩﻟﺪﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ
  ﻭ ﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﭘﻠﯿﺪ
  ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩﻡ
  ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﺍﻡ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪ
  ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ
  ﺩﻭﺭ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ
  ﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻧﻮﺭ
  ﺗﺎ ﺷﻮﻡ ﭼﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺻﺒﺢ
  ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ
  ﺗﺎ ﺩﻡ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ
  ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ
  ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ
  ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯽ ﺳﺖ
  ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯾﺴﺖ ﻏﺮﯾﺐ
  ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ
  ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ
  ﮐﻪ ﺳﮕﯽ ﭼﺎﻕ ﺭﻭﺩ ﻻﯼ ﺑﺮﻧﺞ
  ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﻮﺩ
  ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
  ... ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﻡ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﻮﺩ

  جبران خليل جبران

  Submit "من نه عاشق بودم ﻭ ﻧﻪ..." to Digg Submit "من نه عاشق بودم ﻭ ﻧﻪ..." to del.icio.us Submit "من نه عاشق بودم ﻭ ﻧﻪ..." to StumbleUpon Submit "من نه عاشق بودم ﻭ ﻧﻪ..." to Google

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده

  نظرات

  1. adelmomen آواتار ها
   عاشقی ها کلک
  2. Sor3na آواتار ها
   نقل قول نوشته اصلی توسط adelmomen
   عاشقی ها کلک
   عاشق که هستم...
  3. adelmomen آواتار ها
   اون بدبخت کی هستند؟ اقدام نفرموده اید آیا؟
  4. Sor3na آواتار ها
   وبلاگ بدی داره از جوابها بی اطلاع میشی.
   نه عاشق هستم اما نه عاشق شخص خاصی.
  اکنون ساعت 01:32 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.
  Copyright © Show-Time.iR .All rights reserved.
  Designed by: VbIran , Show-Time , ErfanGraph , XboxIran